نامه دبیر شورای هماهنگی به اعضا در مورد شبکه “کمک”

اعضای محترم شورای هماهنگی همایشهای سازمانهای غیردولتی ایران با اهداء سلام احتراما ضمن تبریک سال جدید به اطلاع می رساند این شورا جز اولین گروههایی بوده است که شبکه کشوری کمک برای مهار کرونا را تشکیل داده اند. به پیوست فایل معرفی این شبکه ارسال می گردد. در این راستا پیرو مصوبات هیات اجرایی و شورای راهبردی شبکه کمک، پیشنهاد گردیده است که هر یک از اعضای شبکه های تخصصی عضو شبکه کمک، به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه ها...

ادامه مطلب...