دسته‌بندی نشده

پروتکل تشکیل شورای هماهنگی

بخش1- مقدمه: در راستای توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی ایران پس از چهار همایش به ترتیب در شهرهای بوشهر، مشهد کرمان و یزد و بر اساس ارزیابی کمی و کیفی همایش‌های مذکور از یک سو و خواست سازمان‌های غیردولتی از سوی دیگر، در یک رویکرد جدید، برگزاری چنین همایش‌های به شکل مشارکتی توسط سازمان‌های غیردولتی توصیه شد. نقطه عطف این رویکرد برگزاری پنجمین همایش در همدان با همکاری و مشارکت تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی ایران بود و در این همایش به ضرورت...

ادامه مطلب...