پروتکل تشکیل شورای هماهنگی

پروتکل تشکیل شورای هماهنگی

بخش1- مقدمه:

در راستای توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی ایران پس از چهار همایش به ترتیب در شهرهای بوشهر، مشهد کرمان و یزد و بر اساس ارزیابی کمی و کیفی همایش‌های مذکور از یک سو و خواست سازمان‌های غیردولتی از سوی دیگر، در یک رویکرد جدید، برگزاری چنین همایش‌های به شکل مشارکتی توسط سازمان‌های غیردولتی توصیه شد.
نقطه عطف این رویکرد برگزاری پنجمین همایش در همدان با همکاری و مشارکت تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی ایران بود و در این همایش به ضرورت تشکیل شورایی مرکب از سازمان‌های غیردولتی از سراسر کشور برای برعهده گرفتن امر برگزاری همایش‌ها تاکید شد.
در نهایت در جلسه‌ای که در تاریخ 84/06/10 با حضور تعدادی از سازمان‌های غیردولتی از استان‌های مختلف برگزار شد، با تشکیل این شورا به منظور جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی ایران و هماهنگ نمودن آن‌ها برای برگزاری هدفمند همایش‌های سازمان‌های غیردولتی موافقت شد.
این شرکت کنندگان نام “شورای هماهنگی همایش‌های سازمان‌های غیردولتی ایران” را برای خود تعیین نمودند.

بخش2- بیانیه ماموریت:

شورای هماهنگی برگزاری همایش‌های سازمان های غیردولتی ایران، ساختاری داوطلب و غیردولتی و مرکگب از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی ایران است که تعهد و باور بر اصول مشارکتی و شفافیت و پاسخگویی و ظیفه دارد که با تشکیل دبیرخانه شورا و طراحی ساختاری مناسب از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی جامع به منظور پرداختن به چالش‌های فراروی سازمان‌های غیردولتی ایران، نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های سازمان‌های غیردولتی و پیگیری نتایج این همایش‌ها بپردازد.

 

مشاهد فایل کامل PDF پروتکل

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.