فرم اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای داوطلبان

01

اعضای محترم اطلاعات اولیه جهت همکاری با شورا را در آن وارد می نمایند
  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات تحصیلی و حرفه‌ای

  • مدرک تحصیلیرشته تحصیلیمرکز آموزشی محل تحصیل 
    افزودن یک ردیف جدید
    با توجه به توان و زمان خود کارگروه مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید.