اقدامات نمایندگان شورای هماهنگی در جهت پیشگیری و مقابله با کرونا در استان‌ها