بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

پروتکل تشکیل شورای هماهنگی

بخش1- مقدمه: در راستای توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی ایران پس از چهار همایش به ترتیب در شهرهای بوشهر، مشهد کرمان و یزد و بر اساس ارزیابی کمی و کیفی همایش‌های مذکور از یک سو و خواست سازمان‌های غیردولتی از سوی دیگر، در یک رویکرد جدید، برگزاری چنین همایش‌های به شکل مشارکتی توسط سازمان‌های غیردولتی توصیه شد. نقطه عطف این رویکرد برگزاری پنجمین همایش در همدان با همکاری و مشارکت تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی ایران بود و در این همایش به ضرورت...

ادامه مطلب...

آغاز فعالیت رسمی شورای هماهنگی خدمات داوطلبانه در استان قم

با هدف افزایش شناخت سازمان‌های غیردولتی، عمومی و داوطلبانه که توسط مردم ایجاد شده‌اند از جایگاه خود و کارکرد اجتماعی‌شان با توجه به شیوع "ویروس منحوس کرونا" و احتمال ورود بحران فاز مطالعاتی تشکیل شورای هماهنگی خدمات داوطلبانه در جهت پیشگیری و مقابله با کرونا انجام شد و پس بررسی نتایج حاصل از مطالعات ذکر شده در بالا فراخوان دعوت از افراد حقیقی و حقوقی جهت عضویت در این شورا صورت گرفت و بعد از حضور اعضا در گروه...

ادامه مطلب...